Gebruiksvoorwaarden Onderweg

Gebruiksvoorwaarden voor Onderweg Diensten van Locatienet B.V., Energieweg 1, 3542DZ, Utrecht (“Onderweg”).

Definities

Gebruiken
het gebruiken, downloaden of geleverd krijgen van.
Leverancier
LocatieNet BV en haar toeleveranciers waaronder, maar niet beperkt tot Rijkswaterstaat NDW, PTV, Matrixian en Monotch.
Licentie
licentie voor het Gebruiken van de Onderweg Content, Onderweg App, Onderweg Server en Onderweg Content Diensten zoals verder omschreven in Artikel 3.
Onderweg App
een smartphone app aan u geleverd door de Leverancier.
Onderweg Content
alle informatie, tekst, bestanden, scripts, grafische voorstellingen, foto ́s, geluiden, muziek, video ́s, interactieve elementen of ander soortgelijk materiaal geproduceerd door Leverancier.
Onderweg Content Diensten
alle informatiediensten die voor u beschikbaar worden gemaakt via de Onderweg App, Onderweg Server of andere Onderweg diensten.
Onderweg Server
een centraal samenstel van computers en software waaraan de Onderweg App verbonden kan worden.
Uploaden
het met de Onderweg App aanleveren of delen van informatie met de Onderweg Server.
User Generated Content
alle gegevens, tekst, bestanden of andere informatie geproduceerd door u of door andere gebruikers van de Onderweg Content Diensten.

Toepasselijkheid

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Onderweg Content Diensten waarmee u i) Onderweg Content kunt Gebruiken of die ii) u toestaan om User Generated Content te Uploaden of te Gebruiken of iii) waarmee u toegang hebt tot functionaliteiten van derden.
 2. Leverancier behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen aan te brengen op deze Gebruiksvoorwaarden. Op het gebruik van software onder deze Gebruiksvoorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Door gebruik te maken van een Onderweg Content Dienst aanvaardt u en bent u gebonden aan deze Gebruiksvoorwaarden en aan alle wijzigingen en aanvullingen hierop.

Licentie voor de Onderweg Content en Onderweg App

 1. Leverancier verleent u hierbij een Licentie voor het Gebruik van de Onderweg Content en de Onderweg App, enkel voor persoonlijk en privé-gebruik en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. U mag de Onderweg Content niet aan derden leveren, direct dan wel indirect, voor hun gebruik of dat van anderen.
 3. Deze Licentie is niet-exclusief en niet-overdraagbaar, wat inhoudt dat Leverancier vrij is om de Onderweg Content en de Onderweg App aan andere gebruikers in licentie te geven en dat uw recht om de Onderweg Content en Onderweg App te Gebruiken niet door u aan iemand anders kan worden overgedragen.
 4. Deze Licentie verschaft geen recht op toekomstige upgrades, updates of aanvullingen op of ondersteuning of technische bijstand in verband met de Onderweg Content of de Onderweg App. Indien upgrades, updates of aanvullingen op de Onderweg Content of de Onderweg App verkregen worden, dan is het gebruik van deze upgrades, updates of aanvullingen onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden of aan die Gebruiksvoorwaarden die u gevraagd wordt te aanvaarden voordat Leverancier u de upgrade, update of aanvulling in kwestie levert.
 5. Onverminderd enige andere rechten kan Leverancier de Licentie onmiddellijk beëindigen indien u wezenlijk nalaat enige voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden na te leven. In een dergelijk geval dient u alle Onderweg Content en de Onderweg Apps die u in bezit heeft te vernietigen.

Toestemming om de Onderweg Content Diensten en User Generated Content te gebruiken

 1. Leverancier geeft u toestemming om uzelf toegang te verschaffen tot de Onderweg Content Diensten en deze te gebruiken en om User Generated Content te Uploaden, Gebruiken en Wijzigen, en om Leverancier kopieën aan te leveren van dergelijke User Generated Content via alle technologieën of middelen die Leverancier ter beschikking stelt via de Onderweg Content Diensten.
 2. U mag geen User Generated Content Uploaden die:
  1. bedreigend, illegaal, schadelijk, bedrieglijk, die inbreuk maakt op de rechten van derden of anderszins onwettig is;
  2. illegale activiteiten stimuleert of gedrag dat bedreigend, schadelijk of bedrieglijk is, dat inbreuk maakt op de rechten van derden of dat anderszins onwettig is;
  3. informatie propageert waarvan u weet dat deze vals of misleidend is;
  4. schadelijk (kan zijn) voor de bedrijfsvoering van Leverancier;
  5. het verzenden of anderszins beschikbaar maken van materiaal met zich meebrengt dat virussen, Trojan horses, wormen, tijdbommen of andere soortgelijke software bevat die de werking van de Onderweg Server, computers of netwerken of een account, computers, netwerken of apparaat van Leverancier kan schaden.
 3. Leverancier mag, naar eigen inzicht, gebruikscijfers met betrekking tot de User Generated Content verzamelen en verwerken om haar producten en/of diensten te verbeteren.
 4. Leverancier behoudt zich het recht voor om, met of zonder kennisgeving, de Onderweg Content Diensten stop te zetten, te beperken of te wijzigen.

Algemene beperkingen

 1. Het verhuren, uitlenen, publiekelijk presenteren, vertonen of uitzenden of enige andere vorm van distributie van de Onderweg Content Diensten, Onderweg Content of (Gewijzigde) User Generated Content is verboden. Behalve zoals toegestaan door het toepasselijke recht of zoals uitdrukkelijk toegestaan door enige technologie of middelen beschikbaar gesteld door Leverancier via de Onderweg Content Diensten, zult u de Onderweg Content Diensten, Onderweg App, Onderweg Content of User Generated Content of enig gedeelte daarvan niet aanpassen, verstoren of wijzigen, ze analyseren door middel van reverse engineering, of iemand toestaan dit te doen, de Onderweg Content Diensten, Onderweg App, Onderweg Content of User Generated Content of enig gedeelte daarvan niet decompileren of demonteren, de encryptie verbreken of omzeilen noch derden toestaan of in de gelegenheid stellen dit te doen.
 2. U mag geen geautomatiseerd systeem gebruiken of inzetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, “robots” en “spiders” die zich toegang verschaffen tot de Onderweg Content Diensten op een manier waardoor meer berichten of verzoeken naar de Onderweg Server worden verzonden dan een normale, privé-gebruiker van de Onderweg Content Diensten redelijkerwijs verwacht kan worden voort te brengen in dezelfde tijdsspanne bij gebruik van een conventioneel systeem.
 3. Door uzelf toegang te verschaffen tot de Onderweg Content Diensten en deze te gebruiken, gaat u ermee akkoord u te onthouden van oneigenlijk gedrag, dat omvat:
  1. het zonder toestemming pogen toegang te verkrijgen tot de account, computers of netwerken van een andere gebruiker of deze te verstoren;
  2. het direct of indirect laten betalen van derden voor het gebruik van de Onderweg Content Diensten;
  3. het tonen van Onderweg Content Diensten, op een manier die een relatie of connectie impliceert met, of een sponsoring of onderschrijving van, de User Generated Content door Leverancier, die misleidend, kwetsend, illegaal, schadelijk, bedrieglijk, beledigend, lasterlijk, obsceen, vulgair of hatelijk is, die inbreuk maakt op rechten van derden, anderszins onwettig is of Leverancier’s intellectuele eigendomsrechten schaadt;
  4. het gebruik van de Onderweg Content Diensten op een onwettige manier of onder schending van deze Gebruikersvoorwaarden;
  5. het creëren van een valse identiteit met als doel anderen te misleiden;
  6. het schenden van een gedragscode of andere (handelsmerk)richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op de Onderweg Content Dienst;
  7. het gebruik van (een deel van) de Onderweg Content Diensten om informatie te vergaren over derden of deze anderszins te verzamelen, met inbegrip van e-mailadressen of persoonsgegevens.

Materiaal van derden

Leverancier kan in haar Onderweg Content Diensten en Onderweg Content gebruik maken van software codes, data, informatie, functionaliteit, andere content en algoritmes van derden (“Materiaal van Derden”). Het gebruik van het Materiaal van Derden in de Onderweg Content Diensten en Onderweg Content kan onderhevig zijn aan andere gebruiksvoorwaarden. De officiële auteursrechtaanduidingen en specifieke licentievoorwaarden van dit Materiaal van Derden kunnen worden geraadpleegd op of via onze website www.onderweg.nl. U gaat er hierbij mee akkoord dat uw gebruik van de Onderweg Content Diensten impliceert dat u de Gebruiksvoorwaarden voor het Materiaal van Derden in de Onderweg Content Diensten of Onderweg Content, indien aanwezig, gelezen hebt en deze aanvaardt.

Toegang tot de Onderweg Content Diensten

 1. Om uzelf toegang te verschaffen tot de Onderweg Content Diensten of om sommige elementen daarvan te kunnen gebruiken, kan u gevraagd worden om u te registreren bij Leverancier of om een Onderweg account aan te maken.
 2. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account. U bent verantwoordelijk voor uw eigen gebruikersnaam en activiteiten in relatie hiertoe. U mag uw wachtwoord niet delen met derden en u mag anderen geen toestemming geven om zich toegang te verschaffen tot de Onderweg Content Diensten of deze te gebruiken uit uw naam.
 3. U dient Leverancier er onmiddellijk van op de hoogte te stellen indien u gewaar wordt van enige toegang of gebruik van de Onderweg Content Diensten onder uw account door derden waarvoor u geen toestemming hebt gegeven of van een andere mogelijke inbreuk op de veiligheid met betrekking tot de Onderweg Content Diensten.

Eigendomsrechten

 1. Auteursrecht en andere intellectuele, industriële en/of eigendomsrechten op de Onderweg Content Diensten, met inbegrip van de Onderweg App, en de Onderweg Content, op merken, beelden, logo ́s of namen die hierin zijn vervat, en op kopieën die hiervan gemaakt zijn, zijn eigendom van Leverancier en/of haar leveranciers of partners. Alle rechten die niet specifiek worden toegekend in deze Gebruiksvoorwaarden zijn voorbehouden aan Leverancier en/of haar leveranciers of partners.
 2. Leverancier krijgt eigendomsrechten over de User Generated Content. U verzekert en garandeert dat u gerechtigd bent om Leverancier alle rechten toe te kennen die in deze Gebruiksvoorwaarden worden toegekend met inbegrip van het recht om andere gebruikers van de Onderweg Content Diensten toestemming te geven om deze (Gewijzigde) User Generated Content te Gebruiken, Wijzigen en Uploaden overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. Met het Uploaden van User Generated Content verleent u Leverancier hierbij een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet- exclusieve, royalty-vrije, overdraagbare licentie om deze User Generated Content in elke vorm en via elk medium te Gebruiken, Uploaden, Wijzigen, verspreiden, reverse engineeren, decompileren of demonteren en om links naar de website waar deze User Generated Content is Geupload weer te geven.

Garantie disclaimer

 1. Leverancier garandeert niet en kan niet garanderen dat de Onderweg Content Diensten, Onderweg App, Onderweg Content, User Generated Content of andere functionaliteiten geleverd door Leverancier of derden via de Onderweg Content Diensten volledig foutloos functioneren of dat alle geleverde informatie altijd juist is of dat alle functionaliteiten geleverd door derden altijd beschikbaar zijn en werken. Berekeningsfouten kunnen optreden wanneer Onderweg Content Diensten, Onderweg Content, User Generated Content of functionaliteiten van Leverancier of derden worden Gebruikt, Geüpload of Gewijzigd, bijvoorbeeld fouten die veroorzaakt worden door lokale omgevingsfactoren en/of incomplete of incorrecte data.
 2. Leverancier levert de Onderweg Content Diensten, Onderweg App, Onderweg Content, User Generated Content en functionaliteiten van derden en maakt deze beschikbaar “IN DE HUIDIGE STAAT EN MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN” en wijst bij dezen alle andere garanties, verplichtingen en voorwaarden, zowel expliciet, impliciet als wettelijk bepaald, van de hand, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige (indien aanwezig) garanties, verplichtingen of voorwaarden betreffende bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, betrouwbaarheid of beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van reacties, resultaten, professionele inspanning, afwezigheid van virussen, en redelijke zorg en vakmanschap, dit alles met betrekking tot de Onderweg Content Diensten, Onderweg App, Onderweg Content, User Generated Content of functionaliteiten van derden. Deze zelfde disclaimer van garanties, verplichtingen of voorwaarden geldt voor de levering van of verzuim tot levering van ondersteuning of andere diensten, informatie, software en gerelateerde content via de Onderweg Content Diensten, Onderweg App, Onderweg Content, User Generated Content of functionaliteiten van derden of die anderszins voortvloeit uit uw toegang tot of Gebruik, Uploaden of Wijzigen, zoals van toepassing, van de Onderweg Content Diensten, Onderweg App, Onderweg Content, User Generated Content of functionaliteiten van derden. Evenmin is er een garantie of voorwaarde met betrekking tot ongestoorde werking, ongestoord bezit of niet-inbreukmakendheid met betrekking tot de Onderweg Content Diensten, Onderweg App, Onderweg Content, User Generated Content of functionaliteiten van derden zoals geleverd via de Onderweg Content Diensten.
 3. Het kan zijn dat Leverancier afhankelijk is van derden voor de levering van een (deel van) de Onderweg Content Diensten zoals wanneer de Onderweg Content Dienst het beschikbaar maken van functionaliteiten van derden omvat. Leverancier garandeert niet en kan niet garanderen dat deze functionaliteiten van derden voor u te allen tijde beschikbaar blijven en heeft het recht te stoppen deze functionaliteiten van derden beschikbaar te maken wanneer het niet langer redelijkerwijs van Leverancier verlangd kan worden dit te doen zonder dat er een verplichting is om enige vergoeding te betalen met betrekking hiertoe.

Aansprakelijkheid

 1. Leverancier wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van Onderweg Content Diensten en User Generated Content af.
 2. Voorzover maximaal toegestaan door het toepasselijk recht, zijn noch Leverancier noch haar leveranciers en onderaannemers aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enigerlei schade dan wel directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade of schade anderszins (in ieder geval met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voortvloeiend uit de onmogelijkheid toegang te verkrijgen tot de Onderweg Content Diensten, Onderweg App, Onderweg Content, User Generated Content of andere functionaliteiten geleverd door derden via de Onderweg Content Diensten, deze te Gebruiken, te Uploaden of Wijzigen, zoals van toepassing, verlies van data, zakelijk verlies, gederfde winst, bedrijfsonderbreking en dergelijke) voortkomend uit het gebruik van of onmogelijkheid om de Onderweg Content Diensten, Onderweg App, Onderweg Content, User Generated Content, functionaliteiten geleverd door derden via de Onderweg Content Diensten te gebruiken of uit enige ongeautoriseerde toegang tot uw account, zelfs indien Leverancier op de hoogte was van de mogelijkheid van deze schade.
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor (i) fraude aan de kant van haar werknemers, agenten en/of gebruikers van de Onderweg Content Diensten; of (ii) bedrieglijke voorstelling aan de kant van haar werknemers, agenten en/of gebruikers van de Onderweg Content Diensten.
 4. Onverminderd de bovenstaande bepalingen of enige andere bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden, zal niets in deze Gebruiksvoorwaarden de aansprakelijkheid van de gebruiker van de Onderweg Content Diensten, Onderweg App of Onderweg Server, voor dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit eigen nalatigheid beperken.
 5. Bovenstaande beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op wettelijke rechten onder het toepasselijke nationale recht.

Tarieven

Toegang tot de Onderweg Content Diensten wordt u gratis aangeboden door Leverancier.

Overmacht

Overmacht houdt in omstandigheden die de uitvoering van Leverancier’s verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden beletten en die niet binnen Leverancier’s redelijke controle vallen, met inbegrip van late en/of vertraagde afleveringen en onvolledige afleveringen door Leverancier veroorzaakt door omstandigheden buiten Leverancier’s redelijke controle. In een situatie van overmacht worden al Leverancier’s verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin Leverancier haar verplichtingen ten gevolge van overmacht niet kan uitvoeren, langer duurt dan negentig (90) kalenderdagen, dan heeft Leverancier het recht om de overeenkomst voor de Onderweg Content Diensten te ontbinden zonder dat er enige verplichting bestaan om wat voor vergoeding dan ook te betalen welke voortvloeit uit of verband houdt met die ontbinding.

Privacy

Leverancier zal geen informatie onthullen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, account of transacties met derden anders dan in overeenstemming met haar Privacybeleid zoals aangegeven op de website https://www.onderweg.nl/privacy. U verklaart hierbij dat u het Privacybeleid gelezen en aanvaard heeft.

Voortbestaan

Alle bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn zich uit te strekken tot na de beëindiging van de overeenkomst voor de Onderweg Content Diensten zullen van kracht blijven.

Partiële nietigheid

Indien een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden geacht wordt nietig, ongeldig, niet- afdwingbaar of onwettig te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. U en Leverancier worden geacht akkoord te zijn gegaan met nieuwe Gebruiksvoorwaarden ter vervanging van deze ongeldige bepalingen. Deze nieuwe Gebruiksvoorwaarden zullen ten aanzien van hun inhoud en effect zo dicht mogelijk bij de originele, geschreven tekst worden geïnterpreteerd maar wel op een zodanige manier dat er inderdaad rechten aan ontleend kunnen worden.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden of tot het gebruik van de Onderweg Content Diensten, Onderweg Content, User Generated Content of anderszins zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die voortkomen uit deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam, die exclusieve jurisdictie zal hebben inzake al dergelijke geschillen.